دختر پلیس 18 ساله ایرانی از من می خواهد قبل از اینکه کسی به خانه بیاید عجله کنم.